ЗДО "Вишенька" (ясла-садок) Жовтанецької сільської ради
 
.

Сторінка батьків

Положення про батьківський комітет  ДНЗ"Вишенька" Жовтанецької сільської ради

1. Загальні положення

1.1. Положення про батьківський комітет визначає його функції у державно-громадській системі управління дошкільним навчальним закладом.

1.2. Комітет є добровільним органом громадського самоврядування, створеним на основі єдності інтересів батьків щодо реалізації прав та обов’язків їхніх дітей під час організації їх життєдіяльності у закладі.

1.3. У своїй діяльності комітети керуються Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про об’єднання громадян», Конвенцією ООН «Про права дитини», Положенням про дошкільний навчальний заклад, статутом дошкільного навчального закладу, цим положенням, міжнародним законодавством з прав дитини.

1.4. Рішення про заснування комітету закладу та кількість членів комітету приймаються на загальних батьківських зборах закладу.

1.5.Легалізація (офіційне визнання)комітету є обов’язковою і здійснюється шляхом видання відповідного наказу по дошкільному навчальному закладу.

1.6. Припинення діяльності комітетів може бути проведено шляхом реорганізації або ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску).

2. Мета, завдання, основні принципи діяльності

2.1. Метою діяльності комітетів є захист законних інтересів дітей в органах громадського самоврядування закладу, у відповідних державних, судових органах, забезпечення постійного та систематичного взаємозв’язку батьків і педагогічного колективу закладу, а також надання допомоги батькам та педагогічному колективу щодо реалізації завдань дошкільної освіти.

2.2. Основним завданням діяльності комітетів є:

vсприяння створенню умов для збереження та зміцнення здоров’я дітей;

vформування основ соціальної адаптації та життєвої компетентності дітей;

vвиховання у дітей елементів природодоцільного світогляду, розвитку позитивного емоційно-ціннісного ставлення до довкілля;

vутвердження емоційно-ціннісного ставлення до практичної та духовної діяльності людини;

vрозвиток потреби в реалізації творчих здібностей дітей;

vвсебічне зміцнення зв’язку між родинами, навчальним закладом і громадськістю з метою встановлення єдності їх виховного впливу на дітей;

vзалучення батьківської громадськості до організації дозвілля та оздоровлення дітей;

vорганізація роботи з поширення психолого-педагогічних і правових знань серед батьків, підвищення їх відповідальності за розвиток і виховання дітей, обмін позитивним досвідом родинного виховання;

vвирішення питань розвитку матеріально-технічної бази навчального закладу та його благоустрою;

vсприяння соціально-правовому захисту учасників навчально-виховного процесу.

2.3. Основними принципами діяльності комітетів є:

vзаконність;

vгласність;

vколегіальність;

vтолерантність;

vвиборність;

vорганізаційна самостійність в межах повноважень, визначених цим положенням та законодавством;

vпідзвітність і відповідальність перед загальними зборами батьків закладу.

3. Порядок створення батьківського комітету

3.1. Комітет формується з батьків або осіб, які їх замінюють, усіх груп ДНЗ і діє від їх імені.

3.2. Комітет, голова, заступник голови та секретар обираються на батьківських зборах на початку навчального року. Кількісний склад та строк повноважень комітету визначаються зборами.

3.3. Комітет закладу формується з голів (представників) усіх комітетів груп, та з інших батьків за рекомендацією комітетів груп закладу.

3.4. Кількісний склад комітету закладу, строк його повноважень визначаються загальними зборами батьків. Від комітету кожної групи в склад комітету закладу входить не менше одного представника. Із складу комітету обирається голова, його заступник та секретар.

3.5. У випадку, коли член комітету достроково складає свої повноваження, вибори нового члена відбуваються на батьківських зборах.

4. Організація діяльності батьківського комітету

4.1. Комітет дошкільного навчального закладу у разі потреби може скликати збори батьків дошкільного навчального закладу. Правочинний склад зборів становить не менше ніж дві третини від загальної кількості дітей у дошкільному навчальному закладі. Рішення ухвалюються простою більшістю голосів. У разі неможливості проведення загальних зборів батьків дошкільного навчального закладу, питання, що потребують розгляду загальними зборами, можуть виноситися на обговорення зборів батьків груп, яких стосуються ці питання. У цьому разі рішення ухвалюється з урахуванням рішень зборів батьків груп на засадах простої більшості голосів згідно з протоколами засідань батьківських комітетів груп. Рішення зборів батьків, комітету доводиться до відома батьків, керівництва дошкільного навчального закладу, а за потреби і відповідного органу управління освітою у 10-денний термін.

4.2. Комітет може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Чисельність комісій та зміст їх роботи визначаються комітетами та затверджуються їх головами.

4.3. Комітет планує свою роботу на підставі плану роботи дошкільного навчального закладу, рішень зборів батьків, рекомендацій завідувача, вихователів груп, громадськості. План роботи має вільну форму і затверджується головою відповідного комітету. Плани роботи комісій, створених при комітеті, є складовими плану роботи комітету.

4.4.При недосягненні згоди між завідувачем і більшістю членів комітету дошкільного навчального закладу питання вирішуються органом управління освітою або радою закладу; між вихователями групи і комітетом групи - керівництвом або радою дошкільного навчального закладу.

4.5.  Комітет звітує про свою роботу перед зборами батьків один раз па рік - у день виборів нового складу комітетів. На вимогу більшості батьків можуть проводитися позачергові звіти комітетів.

4.6. Комітет веде протоколи своїх засідань і зборів, що зберігаються у голови комітету, і передаються за актом новому складу відповідних комітетів. Секретар комітету веде протоколи засідань і зборів, що зберігаються у справах дошкільного навчального закладу і передаються за актом новому складу відповідних комітетів. Строк зберігання протоколів – 3 роки.

4.7. Керівництво і працівники закладу не несуть відповідальності за стан оформлення протоколів.

5. Права та обов’язки комітету

5.1. Комітет має право:

vбрати участь в обстеженні житлово-побутових умов вихованців, які перебувають у несприятливих соціально-економічних умовах;

vвстановлювати зв’язок з місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, органами внутрішніх справ, громадськими організаціями, підприємствами, навчальними та науковими установами щодо надання фінансової та матеріально-технічної допомоги закладу, захисту здоров’я і життя вихованців, організації підвозу та харчування вихованців, благоустрою;

vта з питань забезпечення санітарно-гігієнічних умов у закладі;

vсприяти залученню додаткових джерел фінансування закладу: кошти батьків або осіб, які їх замінюють, добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб, інших коштів, не заборонених чинним законодавством України;

vвносити на розгляд керівництва закладу пропозиції щодо зміни типу закладу, його статусу, вдосконалення умов організації життєдіяльності дітей, організаційно-господарських питань, які;

vмають бути розглянуті керівництвом закладу в місячний термін і результати розгляду доведені до відома батьків;

vзвертатися до завідувача, педагогів, щодо роз’яснення стану і перспектив роботи закладу та з окремих питань, що турбують батьків;

vза необхідності заслуховувати звіти комітетів і надавати допомогу щодо поліпшення їх роботи;

vскликати позачергові загальні збори батьків(конференції);

vстворювати благодійні фонди відповідно до чинного законодавства, у тому числі контролювати надходження і розподіл грошей, брати участь у вирішенні інших питань, передбачених статутом цих фондів;

vнадавати пропозиції завідувачу закладу щодо виділення з благодійного фонду матеріальної допомоги вихованцям закладу та стимулювання діяльності педагогічних працівників закладу;

vсприяти покращенню харчування вихованців закладу;

vсприяти дотриманню санітарно-гігієнічних та матеріально-технічних умов функціонування закладу;

vбрати участь у прийнятті рішень стосовно організації оздоровлення вихованців закладу;

vсприяти організації інноваційної та експериментальної діяльності дошкільного закладу.

5.2. Комітети можуть створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Чисельність комісій та зміст їх роботи визначаються комітетами та затверджуються їх головами.

5.3. Комітети зобов’язані:

vвиконувати плани роботи, затверджені головою відповідного комітету;

vвести протоколи засідань зборів батьків, що зберігаються в справах закладу та передаються за актом новообраному комітету;

vнадавати інформацію про свою діяльність за проханням директора завідуючого закладу або відповідного органу управління освітою;

vу разі потреби організовувати чергування батьків під час культурно-масових заходів у закладі з метою збереження життя і здоров’я його вихованців;

vзвітувати перед загальними зборами батьків (конференціями).

5.4. Голова комітету закладу є членом педагогічної ради закладу. Він може брати участь у засіданнях педагогічної ради закладу під час розгляду питань, віднесених до компетенції комітету, з правом дорадчого голосу.